لیست آزمایشها (برای مراجعین و بیماران)

روش PCR کمی

نام ویروسروش PCR کمی
ویروس سیتومگال (CMV) روش PCR
ویروس اپشتین بار (EBNA) EBV روش PCR
انترو ویروس روش PCR
ویروس هپاتیت (HAV) A روش PCR
ویروس هپاتیت (HBV) B Real time & Genotyping Drug Resistance (YMDD) for Iamivudine & Adefovir
ویروس هپاتیت (HCV) C Real Time & Genotyping
ویروس هپاتیت (HDV) D روش PCR
ویروس هپاتیت (HEV) E روش PCR
ویروس هپاتیت (HGV) G روش PCR
ژن اینترلوکین 28 روش PCR
ویروس هرپس تایپ 6 و 7 (HHV 6 & 7) روش PCR
هرپس ویروس تایپ 8 روش PCR
هرپس ویروس نوع 1 - عامل تبخال لب و دهان Real Time & Genotyping
هرپس ویروس نوع 2 - عامل تبخال تناسلی Real Time & Genotyping
ویروس ایدز (HIV I,II) روش PCR , مقاومت دارویی HIV , HIV Subtyping
ویروس عامل زگیل تنهاسلی (HPV) Real Time & Genotyping
ویروس عامل سرطان سلول های (HTLV I,II) T روش PCR
ویروس زونا (VZV) روش PCR
ویروس سرخک روش PCR
آدنو ویروس- عامل عفونت های تنفسی روش PCR
ویروس اوریون روش PCR
ویروس عفونت تنفسی سینیتیال (RSV) روش PCR
ویروس سرخجه روش PCR
ویروس آنفولانزا خوکی و پرندگان H1N1 & H5N1 روش PCR
ویروس های شبیه آنفولانزا 1,2,3,4 روش PCR
ویروس های آنفولانزا A & B روش PCR
پارو ویروس عامل ایجاد کم خونی، دریچه ها و درد مفاصل در بزرگسالان (B19) روش PCR
تی تی وی ویروس روش PCR
ویروس سرماخوردگی روش PCR
ویروس عامل اسهال (نورو ویروس ها) 1 & 2 روش PCR
ویروس سپایورو (عامل اسهال) روش PCR
ویروس آسترو - عامل اسهال روش PCR
روتا ویروس - عامل اسهال کودکان روش PCR
ویروس کورونا (NL63),(OC43),(229E) روش PCR
ویروس BK - مربوط به بیمارانی که پیوند دریافت میکنند روش PCR
ویروس JC - مربوط به بیماران دریافت کننده پیوند عضو روش PCR
سیاه سرفه روش PCR
لپتوسپیرا روش PCR
باسیل عامل سل AMPLICORE & روش PCR
مایکوپلاسما روش PCR
کلامیدیا روش PCR
Streptococcus Pneumoniae روش PCR
Neisseria Meningitidis روش PCR
Haemophilus influenza روش PCR
Listeria Monocytogenes روش PCR
Streptococcus agalactiae روش PCR
Clostridium Perfrigens روش PCR
Yersinia Entrocolitica روش PCR
Aeromonas SPP روش PCR
Neisseria Genorrheae روش PCR
Ureaplasma Urealyticum روش PCR
Trichomonas Vaginalis روش PCR
Mycoplasma Hominis روش PCR
Mycoplasma Genitalium روش PCR

 

روش PCR کیفی

نام ویروسروش PCR کیفی
ویروس سیتومگال (CMV) Cobas Amplicore
ویروس اپشتین بار (EBNA) EBV -
انترو ویروس -
ویروس هپاتیت (HAV) A -
ویروس هپاتیت (HBV) B Cobas Taq Man
ویروس هپاتیت (HCV) C Cobas Taq Man - Cobas Amplicore
ویروس هپاتیت (HDV) D -
ویروس هپاتیت (HEV) E -
ویروس هپاتیت (HGV) G -
ژن اینترلوکین 28 -
ویروس هرپس تایپ 6 و 7 (HHV 6 & 7) -
هرپس ویروس تایپ 8 -
هرپس ویروس نوع 1 - عامل تبخال لب و دهان -
هرپس ویروس نوع 2 - عامل تبخال تناسلی -
ویروس ایدز (HIV I,II) Cobas Amplicore , Cobas Taq Man
ویروس عامل زگیل تنهاسلی (HPV) -
ویروس عامل سرطان سلول های T (HTLV I,II) -
ویروس زونا (VZV) -
ویروس سرخک -
آدنو ویروس- عامل عفونت های تنفسی -
ویروس اوریون -
ویروس عفونت تنفسی سینیتیال (RSV) -
ویروس سرخجه -
ویروس آنفولانزا خوکی و پرندگان H1N1 & H5N1 -
ویروس های شبیه آنفولانزا 1,2,3,4 -
ویروس های آنفولانزا A & B -
پارو ویروس عامل ایجاد کم خونی، دریچه ها و درد مفاصل در بزرگسالان (B19) -
تی تی وی ویروس -
ویروس سرماخوردگی -
ویروس عامل اسهال (نورو ویروس ها) 1 & 2 -
ویروس سپایورو (عامل اسهال) -
ویروس آسترو - عامل اسهال -
روتا ویروس - عامل اسهال کودکان -
ویروس کورونا (NL63),(OC43),(229E) -
ویروس BK - مربوط به بیمارانی که پیوند دریافت میکنند -
ویروس JC - مربوط به بیماران دریافت کننده پیوند عضو -
سیاه سرفه -
لپتوسپیرا -
باسیل عامل سل -
مایکوپلاسما -
کلامیدیا -
Streptococcus Pneumoniae -
Neisseria Meningitidis -
Haemophilus influenza -
Listeria Monocytogenes -
Streptococcus agalactiae -
Clostridium Perfrigens -
Yersinia Entrocolitica -
Aeromonas SPP -
Neisseria Genorrheae -
Ureaplasma Urealyticum -
Trichomonas Vaginalis -
Mycoplasma Hominis -
Mycoplasma Genitalium -

 

روش الایزا

نام ویروسالایزا
ویروس سیتومگال (CMV) IgG - IgM
ویروس اپشتین بار (EBNA) EBV IgG – IgM – EBNA IgG
انترو ویروس -
ویروس هپاتیت (HAV) A IgM – total Ab
ویروس هپاتیت (HBV) B HBc Ab - HBc IgM- Hbe Ab HBs Ab – HBs Ag – Hbe Ag– HBs Ag Quantitative
ویروس هپاتیت (HCV) C HCV Ab – HCV Western Blot (RIBA)
ویروس هپاتیت (HDV) D IgM – total Ab
ویروس هپاتیت (HEV) E IgM – total Ab
ویروس هپاتیت (HGV) G -
ژن اینترلوکین 28 -
ویروس هرپس تایپ 6 و 7 (HHV 6 & 7) -
هرپس ویروس تایپ 8 HHV8 IgG
هرپس ویروس نوع 1 - عامل تبخال لب و دهان IgG - IgM
هرپس ویروس نوع 2 - عامل تبخال تناسلی IgG – IgM
ویروس ایدز (HIV I,II) HIV Ab – HIV P24 – HIV Western Blot (RIBA)
ویروس عامل زگیل تنهاسلی (HPV) -
ویروس عامل سرطان سلول های (HTLV I,II) T Total Ab - Western Blot
ویروس زونا (VZV) IgG - IgM
ویروس سرخک IgG - IgM
آدنو ویروس- عامل عفونت های تنفسی -
ویروس اوریون IgG - IgM
ویروس عفونت تنفسی سینیتیال (RSV) -
ویروس سرخجه IgG - IgM
ویروس آنفولانزا خوکی و پرندگان H1N1 & H5N1 -
ویروس های شبیه آنفولانزا 1,2,3,4 -
ویروس های آنفولانزا A & B -
پارو ویروس عامل ایجاد کم خونی، دریچه ها و درد مفاصل در بزرگسالان (B19) IgG - IgM
تی تی وی ویروس -
ویروس سرماخوردگی -
ویروس عامل اسهال (نورو ویروس ها) 1 & 2 -
ویروس سپایورو (عامل اسهال) -
ویروس آسترو - عامل اسهال -
روتا ویروس - عامل اسهال کودکان -
ویروس کورونا (NL63),(OC43),(229E) -
ویروس BK - مربوط به بیمارانی که پیوند دریافت میکنند -
ویروس JC - مربوط به بیماران دریافت کننده پیوند عضو -
سیاه سرفه -
لپتوسپیرا -
باسیل عامل سل -
مایکوپلاسما IgG - IgM
کلامیدیا IgG - IgA
Streptococcus Pneumoniae -
Neisseria Meningitidis -
Haemophilus influenza -
Listeria Monocytogenes -
Streptococcus agalactiae -
Clostridium Perfrigens -
Yersinia Entrocolitica -
Aeromonas SPP -
Neisseria Genorrheae -
Ureaplasma Urealyticum -
Trichomonas Vaginalis -
Mycoplasma Hominis -
Mycoplasma Genitalium -