قابل توجه مراجعین محترم: نیاز به تایید نسخه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی

  • اگربیمه گر شما سازمان تامین اجتماعی است برای آزمایش های Viral Load B و Viral Load C نیاز به تایید بیمه دارید به این منظور باید با به همراه داشتن جواب های قبلی (دال بر ابتلا به بیماری) به آدرس تهران، خیابان کارگر شمالی، رو به روی پارک لاله مراجعه کنید.
  • همچنین اگربیمه گر شما سازمان خدمات درمانی است برای Viral Load B و Viral Load C و Genotype نیز نیاز به تایید بیمه دارید و باید همراه جواب های قبلی (دال بر ابتلا به بیماری) به تهران میدان فاطمی، خیابان فاطمی، رو به روی سازمان آب مراجعه کنید.
هزینه آزمایش ها

برای نمایش اطلاعات روی نام ویروس یا بیماری کلیک کنید.

روش آزمایش

- ایدز

ویروس نقص ایمنی انسان

(HIV I , II)

Blot ELISA ELISA

روش پی سی آر کمی

(Quantitative PCR)

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Western Blot HIV P24 HIV Ab Cobas TaqMan Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1,200,000  350,000  350,000  3,100,000  2,300,000 ریال آزاد
 500,000  200,000  200,000 بیمه تقبل نمیکند (آزاد)  1,100,000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 500,000  200,000  200,000 بیمه تقبل نمیکند (آزاد)  1,100,000 ریال سازمان خدمات درمانی
 500,000  100,000  100,000 بیمه تقبل نمیکند (آزاد)  800,000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 500,000  100,000  100,000  900,000  800,000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 500,000  100,000  100,000  900,000  800,000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 500,000  50,000  50,000  700,000  300,000 ریال  سازمان شهرداری
 0  0  0  0  0 ریال  بانک تجارت
 0  0  0  0  0 ریال  بانک کشاورزی
 500,000  100,000  100,000  900,000  800,000 ریال بانک سینا
 0  0  0  0  0 ریال بانک مرکزی
 0  0  0  0  0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

B ویروس هپاتیت

(HBV)

ELISA ELISA ELISA ELISA

روش پی سی آر کمی

(Quantitative PCR)

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

HBe Ag HBs Ag HBc IgM HBc Ab Cobas TaqMan Real Time & Genotyping سازمان بیمه گر
 350000 350000  350000 350000  3100000  1700000 ریال آزاد
 200000 200000  200000 200000  1300000  950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 200000 200000  200000 200000  1300000  950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 100000 100000  100000 100000  900000  600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 100000 100000  100000 100000  900000  600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 100000 100000  100000 100000  900000  600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 50000 50000  50000  50000  700000  200000 ریال  سازمان شهرداری
 0  0  0 0  0  0 ریال  بانک تجارت
 0  0  0 0  0  0 ریال  بانک کشاورزی
 100000 100000   100000  100000  900000  600000 ریاال بانک سینا
 0  0  0  0  0  0 ریال بانک مرکزی
 0  0  0  0  0  0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

ویروس هپاتیت C

(HCV)

Blot ELISA

روش پی سی آر کمی

(Quantitative PCR)

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Western Blot HCV Ab Cobas TaqMan Real Time & Genotyping سازمان بیمه گر
 1200000  350000  3100000  1700000 ریال آزاد
 500000  200000  1300000  950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 500000  200000  1300000  950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 500000  100000  900000  800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 500000  100000  900000  800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 500000  100000  900000  800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 500000  50000  700000  300000 ریال  سازمان شهرداری
 0  0  0  0 ریال  بانک تجارت
 0  0  0  0 ریال  بانک کشاورزی
 500000  100000  900000  800000 ریال بانک سینا
 0  0  0  0 ریال بانک مرکزی
 0  0  0  0 ریال شرکت نفت
روش آزمایشویروس سایتومگال انسانی
ELISA ELISA

روش پی سی آر کمی

(Quantitative PCR)

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

ELISA IgM ELISA IgG Cobas TaqMan Real Time PCR سازمان بیمه گر
      1700000 ریال آزاد
       950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
       950000 ریال سازمان خدمات درمانی
       600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
       600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
       600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
       200000 ریال  سازمان شهرداری
       0 ریال  بانک تجارت
       0 ریال  بانک کشاورزی
       600000 ریال بانک سینا
       0 ریال بانک مرکزی
       0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

آستروویروس

پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 300000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 800000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

انتروویروس

پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 300000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 800000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایشاپشتن بارویروس
ELISA (EBNA IgG) ELISA (IgM) ELISA (IgG) Real Time PCR سازمان بیمه گر
 350000  350000  350000  1700000 ریال آزاد
 200000  200000  200000  950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 200000  200000  200000  950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 100000  100000  100000  600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 100000  100000  100000  600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 100000  100000  100000  600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 50000  50000  50000  200000 ریال  سازمان شهرداری
 0  0  0  0 ریال  بانک تجارت
 0  0  0  0 ریال  بانک کشاورزی
 100000  100000  100000  600000 ریال بانک سینا
 0  0  0  0 ریال بانک مرکزی
 0  0  0  0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

راینوویروس

پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 300000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 800000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایشروبلا ویروس / سرخجه
ELISA IgM ELISA IgG Real Time PCR سازمان بیمه گر
 350000  350000  1700000 ریال آزاد
 200000  200000  950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 200000  200000  950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 100000  100000  800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 100000  100000  800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 100000  100000  800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 50000  50000  300000 ریال  سازمان شهرداری
 0  0  0 ریال  بانک تجارت
 0  0  0 ریال  بانک کشاورزی
 100000  100000  800000 ریال بانک سینا
 0  0  0 ریال بانک مرکزی
 0  0  0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

روتا ویروس

پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 300000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 800000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

ساپو ویروس

پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 300000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 800000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

 سن سی شیال تنفسی

(RSV)

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 300000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 800000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایشسیاه سرفه (برد تلا)

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 200000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 600000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایشلپتوسپیرا

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 200000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 600000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایشویروس سل انسانی

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد

 950000 ریال

سازمان تامین اجتماعی

 950000 ریال

سازمان خدمات درمانی
 600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 200000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 600000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایشمایکوپلاسما
ELISA ELISA

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

ELISA IgM ELISA IgG Real Time PCR سازمان بیمه گر

 350000

 350000  1700000 ریال آزاد
 200000

 200000

 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 200000

 200000

 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 100000  100000  600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 100000  100000  600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 100000  100000  600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 50000  50000  200000 ریال  سازمان شهرداری
 0

 0

 0 ریال  بانک تجارت
 0  0  0 ریال  بانک کشاورزی
 100000  100000  600000 ریال بانک سینا
 0  0  0 ریال بانک مرکزی
 0  0  0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

نوروویروس

ژنوتایپ 1 و 2

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 300000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 800000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

هرپس ویروس انسانی

6 و 7 (HHV6 & 7)

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 200000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 600000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

هرپس ویروس انسانی 8

(HHV 8)

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 200000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 600000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

هرپس ویروس انسانی

I و II

ELISA ELISA

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

ELISA IgM ELISA IgG Real Time & Genotyping سازمان بیمه گر
 350000  350000  1700000 ریال آزاد
 200000  200000  950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 200000  200000  950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 100000  100000  600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 100000  100000  600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 100000  100000  600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 50000  50000  200000 ریال  سازمان شهرداری
 0  0  0 ریال  بانک تجارت
 0  0  0 ریال  بانک کشاورزی
 100000  100000  600000 ریال بانک سینا
 0  0  0 ریال بانک مرکزی
 0  0  0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

واریسلا زوستر

ویروس (VZV)

ELISA ELISA

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

ELISA IgM ELISA IgG Real Time PCR سازمان بیمه گر
 350000  350000  1700000 ریال آزاد
 200000  200000  950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 200000  200000  950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 100000  100000  600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 100000  100000  600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 100000  100000  600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 50000  50000  200000 ریال  سازمان شهرداری
 0  0  0 ریال  بانک تجارت
 0  0 0 ریال  بانک کشاورزی
 100000 100000  600000 ریال بانک سینا
 0  0  0 ریال بانک مرکزی
 0  0  0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

D ویروس هپاتیت

(HDV)

ELISA ELISA

روش پی سی آر کمی

(Quantitative PCR)

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

IgM Total Ab Cobas TaqMan Real Time PCR سازمان بیمه گر
 350000  350000  3100000  1700000 ریال آزاد
 200000  200000 3100000  950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 200000  200000  1300000  950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 100000  100000  900000  800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 100000  100000  900000  800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 100000  100000  900000  800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 100000  50000  700000  300000 ریال  سازمان شهرداری
 0  0  0  0 ریال  بانک تجارت
 0  0  0  0 ریال  بانک کشاورزی
 100000  100000  900000  800000 ریال بانک سینا
 0  0  0  0 ریال بانک مرکزی
 0  0  0  0 ریال شرکت نفت
روش آزمایشویروس BK

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 200000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 600000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایشویروس اوریون
ELISA ELISA

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

ELISA IgM ELISA IgG Real Time PCR سازمان بیمه گر
 350000  350000  1700000 ریال آزاد
 200000  200000  950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 200000  200000  950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 100000  100000  800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 100000  100000  800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 100000  100000  800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 5000  5000  300000 ریال  سازمان شهرداری
 0  0  0 ریال  بانک تجارت
 0  0  0 ریال  بانک کشاورزی
 100000  100000  800000 ریال بانک سینا
 0  0  0 ریال بانک مرکزی
 0  0  0 ریال شرکت نفت
روش آزمایشویروس سرخک
ELISA ELISA

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

ELISA IgM ELISA IgG Real Time PCR سازمان بیمه گر
 350000  350000  1700000 ریال آزاد
 200000  200000  950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 200000  200000  950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 100000  100000  800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 100000  100000  800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 100000  100000  800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 50000  50000  300000 ریال  سازمان شهرداری
 0  0  0 ریال  بانک تجارت
 0  0  0 ریال  بانک کشاورزی
 100000  100000  800000 ریال بانک سینا
 0  0  0 ریال بانک مرکزی
 0  0  0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

ویروس های آنفلوآنزا

A و  B

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 300000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 800000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

ویروس های آنفلوآنزا

H1N1و H5N1

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 300000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 800000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

ویروس هپاتیت

HAV) A)

ELISA ELISA

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

ELISA IgM total Ab Real Time PCR سازمان بیمه گر
 350000  350000  1700000 ریال آزاد
 200000  200000  950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 200000  200000  950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 100000  100000  800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 100000  100000  800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 100000  100000  800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 50000  50000  300000 ریال  سازمان شهرداری
 0  0  0 ریال  بانک تجارت
 0  0  0 ریال  بانک کشاورزی
 100000  100000  800000 ریال بانک سینا
 0  0  0 ریال بانک مرکزی
 0  0  0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

ویروس هپاتیت E

(HEV)

ELISA ELISA

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

ELISA IgM total Ab Real Time PCR سازمان بیمه گر
 350000  350000  1700000 ریال آزاد
 200000  200000  950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 200000  200000  950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 100000  100000  800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 100000  100000  800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 100000  100000  800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 50000  50000  300000 ریال  سازمان شهرداری
 0  0  0 ریال  بانک تجارت
 0  0  0 ریال  بانک کشاورزی
 100000  100000  800000 ریال بانک سینا
 0  0  0 ریال بانک مرکزی
 0  0  0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

ویروس هپاتیت G

(HGV)

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریاال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 300000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 800000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایشویروس های پاراآنفلوآنزا 1و2و3و4

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 300000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 800000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

پاروویروس

(B19)

ELISA ELISA

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

ELISA IgM ELISA IgG Real Time PCR سازمان بیمه گر
 350000  350000  1700000 ریال آزاد
 200000

 200000

 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 200000  200000  950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 100000  100000  600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 100000  100000  600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 100000  100000  600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 50000  50000  200000 ریال  سازمان شهرداری
 0  0  0 ریال  بانک تجارت
 0  0  0 ریال  بانک کشاورزی
 100000  100000  600000 ریال بانک سینا
 0  0  0 ریال بانک مرکزی
 0  0  0 ریال شرکت نفت
 روش آزمایش

پاپیلوماویروس انسانی

(HPV)

Genotyping

  سازمان بیمه گر
2300000 آزاد
1300000 سازمان تامین اجتماعی
1300000 سازمان خدمات درمانی
1300000 سازمان نیروهای مسلح
1300000  بیمه ایران مخصوص کارکنان
1300000 بیمه ایران وزارت نیرو
1300000  سازمان شهرداری
0  بانک تجارت
0  بانک کشاورزی
1300000 بانک سینا
0 بانک مرکزی
0 شرکت نفت
روش آزمایشکروناویروس

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی

 800000 ریال

سازمان نیروهای مسلح
 800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 300000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 800000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایشکلامیدیا
ELISA ELISA

روش پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

ELISA IgA ELISA IgG Real Time PCR سازمان بیمه گر
 350000  350000  1700000 ریال آزاد
 200000  200000  950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 200000  200000  950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 100000  100000  600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 100000  100000  600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 100000  100000  600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 50000  50000  200000 ریال  سازمان شهرداری
 0  0  0 ریال  بانک تجارت
 0  0  0 ریال  بانک کشاورزی
 100000  100000  600000 ریال بانک سینا
 0  0  0 ریال بانک مرکزی
 0  0  0 ریال شرکت نفت
روش آزمایش

JC ویروس

پی سی آر کیفی

(Qualitative PCR)

Real Time PCR  سازمان بیمه گر
 1700000 ریال  آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
200000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 600000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت
روش آزمایشT ویروس لوکمی (سل انسانی)
Blot ELISA روش پی سی آر کیفی (Qualitative PCR)
Western Blot total Ab Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1200000  350000  1700000 ریال آزاد
 500000  200000  950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 500000  200000  950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 500000  100000  800000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 500000  100000  800000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 500000  100000  800000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 500000  50000  300000 ریال  سازمان شهرداری
 0  0  0 ریال  بانک تجارت
 0  0  0 ریال  بانک کشاورزی
 500000  100000  800000 ریال بانک سینا
 0  0  0 ریال بانک مرکزی
 0  0  0 ریال شرکت نفت

روش آزمایش

روش پی سی آر کیفی(Qualitative PCR)

ویروس TTV
Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 200000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 600000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت

روش آزمایش

روش پی سی آر کیفی(Qualitative PCR)

آدنو ویروس
Real Time PCR سازمان بیمه گر
 1700000 ریال آزاد
 950000 ریال سازمان تامین اجتماعی
 950000 ریال سازمان خدمات درمانی
 600000 ریال سازمان نیروهای مسلح
 600000 ریال  بیمه ایران مخصوص کارکنان
 600000 ریال بیمه ایران وزارت نیرو
 200000 ریال  سازمان شهرداری
 0 ریال  بانک تجارت
 0 ریال  بانک کشاورزی
 600000 ریال بانک سینا
 0 ریال بانک مرکزی
 0 ریال شرکت نفت